grafpeer projekt

Polityka prywatności

Opisana na tej stronie polityka prywatności wyjaśnia przyjęte zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://grafpeer.pl
oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 1
Administrator / Dane kontaktowe

Właścicielem i administratorem strony jest GRAFPEER Projekt Robert Powroźnik.
Działalność gospodarcza prowadzona jest pod adresem: Małochwiej Duży 44A, 22-300 Krasnystaw.
Numer identyfikacji podatkowej: NIP PL5641198004.
Kontakt: tel. +48 602174079 lub e-mail: kontakt@grafpeer.pl

§ 2
Definicje użytych pojęć

Na potrzeby polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie dla niżej wymienionych pojęć:

 1. Administrator – Robert Powroźnik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRAFPEER Projekt Robert Powroźnik
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://grafpeer.pl, używająca szyfrowanego połączenia (certyfikat SSL).
 3. Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze Strony.
 4. Odbiorca – każda osoba, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Administratora.

§ 3
Administrowanie danymi osobowymi

 1. Użytkownik / Odbiorca może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie lub innymi źródłami np. e-mailem.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika / Odbiorcy jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu.
 4. Podanie danych przez formularz kontaktowy jest dobrowolne, ale część danych jest wymagana do skorzystania z formularza i przesłania wiadomości.
 5. Użytkownik po poprawnym wypełnieniu i przesłaniu wiadomości w formularzu kontaktowym otrzymuje automatyczną wiadomość zwrotną, zawierającą kopię wiadomości przez niego wysłanej do Administratora (temat, treść i zgodę na przetwarzanie danych).
 6. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego lub innej formy (e-mail, poczta, sms itp.) zawierające dane do fakturowania przetwarzane są w celu realizacji zamówień na wykonanie usługi, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi / Odbiorcy faktury VAT (lub innego dokumentu związanego z zamówioną usługą) przez GRAFPEER Projekt.
 7. Administrator nie przetwarza danych, które nie są niezbędne i nie dotyczą realizacji usług, odpowiedzi na pytania czy obsługi Strony.
 8. Administrator w ramach prowadzonej działalnosci może przetwarzać takie dane jak: imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności, adres korespondencyjny, adres e-mail, numery NIP lub REGON, numer PESEL, numery telefonów, stanowiska służbowe, numery kont bankowych.
 9. Pozyskiwanie niezbędnych i ogólnodostępnych danych może odbywać się także z rejestrów CEIDG lub KRS. Pozyskiwanie danych odbywa się najczęsciej w celu weryfikacji informacji podawanych przez Użytkownika / Odbiorcę lub uzupełnienia brakujących danych, niezbędnych do realizacji usługi.
 10. Administrator do wystawiania faktur i innych dokumentów korzysta z oprogramowania zainstalowanego lokalnie na urządzeniach Administratora. Dane Użytkownika / Odbiorcy przekazane Administratorowi nie są udostępniane producentowi oprogramowania, z którego korzysta Administrator.
 11. Administrator gwarantuje Użytkownikowi / Odbiorcy poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 12. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych (dowolną drogą) jakimkolwiek osobom trzecim (z wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt 16).
 13. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane przechowywane są także w postaci kopii bezpieczeństwa (forma elektroniczna - niezależny od systemu nośnik danych) na wypadek utraty danych w przypadku zniszczenia (trwałego uszkodzenia) urządzenia lub oprogramowania Administratora.
 14. Użytkownik / Odbiorca jest uprawniony do:
  • żądania pokazania lub przesłania swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora
  • żądania naniesienia zmian w danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych lub ograniczenia w przetwarzaniu
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik / Odbiorca wcześniej taką zgodę wyraził
 15. Wszelkie zmiany w przetwarzanych danych Użytkownika / Odbiorcy przez Administartora (wymienione w § 3 pkt 14) wdrażane są na pisemny wniosek Użytkownika / Odbiorcy
 16. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika / Odbiorcy następującym podmiotom:
  • Urząd Skarbowy - rozliczanie dokumentacji podatkowej oraz przesyłania pliku JPK (Jednolity plik kontrolny - księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane co miesiąc, lub na żądanie organu podatkowego). Dotyczy tylko danych Użytkowników, którzy wystawili Administratorowi lub otrzymali od Administratora dokumenty księgowe za wykonane usługi lub zakupy,
  • innym organom administracji publicznej lub sądom - na ich żądanie,
  • dostawcom usług pocztowych lub kurierskich - dotyczy Użytkowników / Odbiorców, którzy wyrażą wolę przesłania wykonanej usługi np. na nośniku elektronicznym (CD, DVD itp.) lub faktury za wykonana usługę w formie papierowej.

§ 4
Logi serwera Strony

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnym Użytkownikiem. Administrator nie wykorzystuje danych do identyfikacji Uzytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5. Strona umieszczona jest na serwerach spółki H88 S.A. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań

§ 5
Inne kwestie

 1. Korzystanie ze Strony nie wymaga podawania żadnych danych. Wszystkie treści na Stronie dostępne są dla każdego Użytkownika, bez potrzeby logowania czy rejestracji.
 2. Strona nie zawiera materiałów ograniczonych dla jakiejkolwiek kategorii wiekowej Użytkownika.
 3. W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem Strony.

Aktualizacja: 16 kwietnia 2018 r.

Kontakt z nami

telefon+ 48 602 174 079

komunikatorGG 59500848

e-mailkontakt@grafpeer.pl

adresMałochwiej Duży 44A
22-300 Krasnystaw

Social media

facebook icotwitter icogoogleplus ico

Formularz kontaktowy

wiadomość...

Dodatkowe informacje

vatVAT EU PL5641198004

bankKonto bankowe:

ING Bank Śląski S.A.
67 1050 1953 1000 0092 2683 2674

SWIFT/BIC INGBPLPW