Dotacje

Informacje o uzyskanych dofinansowaniach
dla GRAFPEER Projekt

 

Dofinansowanie w ramach Działania 3.7 RPO WL 2014-2020
Umowa nr RPLU.03.07.00-06-3929/20

Projekt: Wsparcie na finasowanie kapitału obrotowego w zwiazku z pogorszeniem sytuacji przedsiebiorstwa w wyniku pandemii COVID-19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, współfinansowanego ze środków europejskich.

Logo Fundusze Europejskie

grafpeer.pl

+48 602 174 079

Numer jest aktywny w komunikatorze Signal

VAT EU PL5641198004 | Konto bankowe ING Bank Śląski S.A. 67 1050 1953 1000 0092 2683 2674